PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Capitolia ApS

 

Denne aftale ("Aftale") fastlægger de vilkår og betingelser, der gælder for brug af tjenesterne ("Tjenesterne") fra Capitolia ApS (CVR-nr. 38 14 60 41), Østergade 13, 3., 1100 København K som den dataansvarlige ("vi", "os" og "vores"). Hvis du begynder at bruge Tjenesterne, accepterer du at være bundet af denne Aftale. Læs venligst Aftalen igennem, før du bruger Tjenesterne. Du kan printe eller gemme et fysisk eksemplar af Aftalen.

 

1. Indhentede oplysninger

1.1 Vi kan indhente oplysninger via vores hjemmeside (”Hjemmesiden”), Tjenesterne, mobilapplikationer, telefon, chat, sociale medier eller ved brug af, eller ved anden kommunikation mellem os og dig.

1.2 Når du foretager følgende handlinger, indhenter vi data herom:

a) Ved registrering på eller brug af Hjemmesiden eller mobilapplikationer,

b) Ved udfyldelse af låneansøgning eller andet produkt, som udbydes af os,

c) Ved indrapportering af fejlmelding eller andet problem,

d) Ved deltagelse i konkurrencer, undersøgelser, promotions,

e) Ved brug af vores sider på sociale medier, og

f) Ved øvrig kommunikation med os.

 

2. Tjenesterne

2.1 Hvis du ønsker at bruge Tjenesterne, skal du følge instrukserne på Hjemmesiden, hvor denne Aftale ligger. Alle oplysninger, der er markeret med en stjerne, skal udfyldes, før du kan få adgang til at bruge Tjenesterne

2.2 Hvis du følger vores instrukser på Hjemmesiden, får du mulighed for at bruge en enkeltstående tjeneste, som giver os adgang til at se oplysninger om dine bankkonti i realtid, herunder aktuelle indeståender samt kontoudtog (jf. pkt. 5, der indeholder en fuldstændig angivelse af, hvilke oplysninger der indhentes). Vi får adgang til at se disse oplysninger, når du indhenter oplysninger hos et kreditinstitut ved brug af de informationssøgningsværktøjer, som vi stiller til rådighed for dig gennem vores databehandlere.

2.3 Du anerkender og er indforstået med, at når der indhentes oplysninger hos dit kreditinstitut ved brug af vores Tjenester, sker dette gennem vores Tjenester, og du accepterer, at vi får adgang til at se disse oplysninger, som er indhentet via vores Tjenester.

2.4 Vi vil bestræbe os på at sikre, at Tjenesterne til enhver tid er til rådighed. Du er dog indforstået med, at vi ikke er ansvarlige for eventuelle afbrydelser i Tjenesterne, som skyldes tekniske eller andre årsager. Vi forbeholder os retten til at afbryde Tjenesterne midlertidigt med henblik på at vedligeholde Hjemmesiden, opdatere vores Tjenester, rette fejl i Tjenesterne eller andre formål, som vi måtte anse for rimelige.

 

3. Brug af Tjenesterne

3.1 Ved brug af Tjenesterne indestår du for:

a) Du er myndig og juridisk set kan indgå kontrakter i henhold til gældende lovgivning,

b) Du har en bankkonto i dit navn hos et kreditinstitut, som har tilladelse til at drive virksomhed inden for EU,

c) Den bankkonto, som du logger på, når du bruger Tjenesterne, står i dit navn, og de transaktioner, der foretages på denne, foretages af dig, og du har ret til at dele de pågældende oplysninger med tredjemand,

d) Du har læst og forstået vilkårene og betingelserne i denne Aftale og accepterer at være bundet af og overholde disse,

e) De oplysninger, som du giver os om dig selv, er korrekte, opdaterede og fyldestgørende, og eventuelle rettelser vil blive meddelt os hurtigst muligt og senest fem (5) hverdage efter, at du er blevet opmærksom på disse,

f) Du vil sørge for, at de oplysninger, du bruger til at logge ind på din personlige bankkonto, opbevares sikkert, og du må ikke videregive disse til tredjemand,

g) Du har ret til at bruge Tjenesterne, og din brug af Tjenesterne er hverken i strid med lovgivningen, kontrakter indgået af dig eller tredjemands rettigheder,

h) Du vil bruge Tjenesterne i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og forskrifter og i henhold til denne Aftale,

i) Du må kun bruge Tjenesterne til lovlige formål,

j) Du må ikke forsøge at dechifrere, dekompilere, demontere, reproducere, afbryde, forstyrre, beskadige, skabe afledte værker eller foretage reverse engineering af den software, der benyttes til at levere Tjenesterne

3.2 Du er selv ansvarlig og skal for egen regning sørge for at have den nødvendige hardware og software til at få adgang til Hjemmesiden og benytte Tjenesterne, også selv om denne hardware eller software måtte være nødvendig som følge af opdateringer i Tjenestens indhold eller den teknologi, der bruges til levering af Tjenesterne. Vi giver ingen hverken udtrykkelige eller stiltiende garantier for, at det er muligt at bruge Tjenesterne fra din enhed.

3.3 Det er dit ansvar at sørge for at betale alle gebyrer og afgifter til tredjemand, der måtte være nødvendige for at få adgang til Tjenesterne.

3.4 Du accepterer, at i tilfælde af brud på en eller flere af ovenstående betingelser eller manglende overholdelse af denne Aftale har vi ret til at afbryde Tjenesterne eller din adgang til at bruge disse. Du accepterer endvidere, at i tilfælde af brud på disse betingelser, du er erstatningsansvarlig for alle tab, som vi eller tredjemand måtte lide.

 

4. Garantier, ansvarsfraskrivelser og skadesløsholdelse

4.1 Vi vil bestræbe os på at sikre, at Tjenesterne leveres uden fejl. Du er dog indforstået med og accepterer, at Tjenesterne leveres, som de er og forefindes, og at vi ikke giver nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, for Tjenesternes indhold og funktion eller for, at Tjenesterne er korrekte, pålidelige eller fuldstændige. Du accepterer og er indforstået med, at der kan være fejl i Tjenesterne, og at det således er umuligt for os at garantere, at Tjenesternes indhold er korrekt og egnet til din brug og dine behov, og vi er ikke ansvarlige for dine eller tredjemands handlinger og undladelser, selv hvor disse foretages på baggrund af vores Tjenester. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for eventuelle tab, der skyldes fejl eller mangler i de oplysninger, der leveres gennem vores Tjeneste. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for dine handlinger og undladelser.

4.2 Vi giver ingen garanti for, at Tjenesterne er fri for virus eller andre skadelige elementer. Du accepterer, at din brug af Tjenesterne sker på egen risiko. Det er dit eget ansvar løbende at opdatere din virusbeskyttelse og firewall-software og iværksætte andre hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at dit brugernavn og password ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Du skal indberette eventuelle virusangreb eller andre fejl til os, og du accepterer ikke at ville udnytte disse, uanset om dette sker for egen vindings skyld.

4.3 Vi er ikke ansvarlige for de oplysninger, som modtages fra kreditinstitutterne, ligesom vi ikke er ansvarlige for at kontrollere, at disse oplysninger er korrekte eller rettidige, eller at det er alle økonomiske oplysninger om dig, som vi har modtaget. Vi er heller ikke ansvarlige for at sikre, at kreditinstitutterne opbevarer eller behandler de oplysninger, vi modtager, i overensstemmelse med lovgivningen. Du er indforstået med og accepterer endvidere, at det ikke altid vil være muligt for os at indhente økonomiske oplysninger som følge af tekniske fejl mv.

4.4 Du accepterer, at vi ikke altid vil have adgang til kreditinstitutternes oplysninger i realtid, og at de oplysninger, vi indhenter via Tjenesterne, således kan afvige fra dine faktiske økonomiske forhold på det pågældende tidspunkt.

4.5 Vi kan outsource driften af Hjemmesiden, som du tilgår Tjenesterne fra, og du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for Hjemmesidens tilgængelighed eller dens indhold og tjenester. Denne Aftale regulerer ikke din brug af Hjemmesiden.

4.6 Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige eller erstatningsansvarlige over for dig eller andre fysiske eller juridiske personer - hverken inden for eller uden for kontrakt - for eventuelle tab, uanset om disse måtte være direkte eller indirekte, forud fastsatte eller ej, af pønal karakter eller ej, herunder tab af avance, oplysninger, goodwill og omsætning samt driftstab, og uanset om disse tab måtte opstå helt eller delvist som følge af brug eller misbrug af vores Tjenester eller som følge af en beslutning fra vores side af om ikke at levere Tjenesterne eller vores manglende evne til at levere Tjenesterne, selv hvor du har oplyst os om muligheden for sådanne tab. Vi er ikke ansvarlige for eventuel uautoriseret brug af bankkonti eller de oplysninger, der indhentes gennem Tjenesten.

4.7 Du skal forsvare og skadesløsholde os og vores ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, aktionærer og medarbejdere mod alle krav, retssager, tab, forpligtelser og udgifter, herunder men ikke begrænset til advokathonorarer, som helt eller delvist udspringer af eller kan henføres til din misligholdelse af denne Aftale, dine aftaler med tredjemand, lovgivningen og alle aktiviteter, der finder sted gennem din netbankkonto eller din brug eller misbrug af Tjenesten eller manglende mulighed for at bruge denne.

4.8 Vi har ret til at anlægge strafferetlig og/eller civilretlig sag mod dig i tilfælde af misligholdelse af denne Aftale eller overtrædelse af lovgivningen, som vi bliver bekendt med i forbindelse med din brug (herunder misbrug) af Tjenesterne.

 

5. Personoplysninger

5.1 Ved at bruge Tjenesterne giver du dit samtykke til, at vi kan indsamle og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000) og vores Persondatapolitik, ligesom du giver dit samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at:

a) bekræfte, at du kan betale lånet tilbage,

b) understøtte lånegodkendelsen,

c) gemme oplysninger i låneperiodens varighed for at opfylde låneaftalen med dig og

d) gemme oplysninger, hvis og når vi bliver pålagt at gøre dette i henhold til gældende lovgivning, regler eller forskrifter.

5.2 Personoplysninger omfatter blandt andet dit navn, efternavn, CPR-nummer, din e-mailadresse, IP-adresse og dine bankkontooplysninger for alle tilgængelige konti, bortset fra kreditkort og særlige investeringskonti. Bankkontooplysninger er kontonummer, indestående på konto, disponibelt beløb på konto, kontoindehaverens navn, status (åben/lukket) og alle bevægelser på kontoen i løbet af de seneste 12 måneder.

5.3 Du accepterer og giver dit samtykke til, at dine personoplysninger behandles af os og kan overføres til andre selskaber i samme koncern som Capitolia. Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til markedsføring eller videregivet til tredjemand uden for den koncern, som Capitolia er en del af.

5.4 Dit log-in til din netbank vil ikke blive gemt som led i vores behandling af personoplysninger. Det er dit ansvar at sørge for, at dine log in-oplysninger er fortrolige og sikre.

5.5 Du er indforstået med, at vi kan bruge dine oplysninger i anonymiseret form til statistiske formål.

5.6 Du accepterer udtrykkeligt, at vi kan behandle og give vores medarbejdere adgang til dine oplysninger i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger til de anførte formål.

5.7 Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig, og til eventuelt at få disse rettet eller slettet i overensstemmelse med lovgivningen. Du skal straks meddele os eventuelle ændringer, der skal foretages i de oplysninger, som vi opbevarer. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, hvorefter vi vil slette eller anonymisere de indhentede oplysninger. Vi gemmer dine personoplysninger, indtil låneaftalen med dig udløber.

 

6. Immaterielle rettigheder

6.1 Vi kan give dig en begrænset brugsret til at benytte Tjenesterne i henhold til de vilkår og betingelser, der er anført i denne Aftale. Du får ingen andre rettigheder til Tjenesterne i medfør af denne Aftale, herunder patentrettigheder og andre immaterielle rettigheder. Du må kun benytte denne brugsret til de angivne formål og kun som anført i denne Aftale. Ved denne Aftales ophør skal du straks destruere alle oplysninger og materialer, som du måtte have downloadet, printet ud eller på anden vis kopieret fra Tjenesten.

 

7. Meddelelser

7.1 Ved at indgå denne Aftale accepterer du, at alle relevante meddelelser og anden kommunikation kan sendes til dig elektronisk pr. e-mail, via SMS eller på anden måde, som aftales til dette formål. Meddelelser anses for modtaget to (2) hverdage efter afsendelsen, bortset fra breve, der sendes med posten, som anses for modtaget fem (5) kalenderdage efter afsendelsen.

7.2 Hvis du ønsker at klage, bedes du henvende dig til os ved brug af den kontaktinformation, der fremgår af Aftalen. Eventuelle klager skal indsendes skriftligt. Vi vil bestræbe os på at besvare alle klager uden unødigt ophold.

 

8. Ændringer

8.1 Vi har til enhver tid ret til at ændre denne Aftale. Datoen for den seneste version af Aftalen vil fremgå af den Aftale, der forefindes på vores hjemmeside www.Simbo.dk

 

9. Overdragelse

9.1 Vi har ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale til tredjemand. En sådan overdragelse vil blive varslet over for dig.

9.2 Din ret til at bruge og få adgang til vores Tjenester tilhører dig personligt og kan ikke overdrages til andre fysiske eller juridiske personer.

 

10. Ophør

10.1 Hvis du misligholder Aftalen, eller hvis vi ikke kan kontrollere eller bekræfte rigtigheden af dine oplysninger, kan vi enten afbryde Tjenesten eller nægte dig adgang til denne.

 

11. Lovvalg og værneting

11.1 Denne Aftale er underlagt dansk ret, dog således at eventuelle ufravigelige beskyttelsesregler i lovgivningen i dit faste bopælsland fortsat vil være gældende. I tilfælde af en tvist mellem dig og os kan du kun anlægge sag mod os i den EU-medlemsstat, hvor du er hjemmehørende, eller i Danmark. Vi kan anlægge sag mod dig i den EU-medlemsstat, hvor du er hjemmehørende. Både du og vi kan gøre selvstændigt modkrav gældende for samme domstol, hvor den oprindelige sag verserer.

 

12. Generelle bestemmelser

12.1 Intet i denne Aftale skal anses for at udgøre, stifte, indebære, forårsage ikrafttræden af eller på anden måde anerkende eksistensen af et partnerskab, interessentskab, ansættelsesforhold, joint venture eller en formel virksomhed af nogen art, og parternes rettigheder og forpligtelser er begrænset til dem, der udtrykkeligt er anført i denne Aftale.

12.2 Hvis en af denne Aftales bestemmelser bliver ugyldig, ulovlig eller uden retskraft og kan slettes uden at ændre Aftalens substans, udskilles den pågældende bestemmelse, hvorefter de øvrige bestemmelser fortsat vil være gældende. Hvis den bestemmelse, der er ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, ikke kan slettes uden at ændre Aftalens substans, anses Aftalen for ophævet.

12.3 En eventuel manglende håndhævelse af en eller flere af denne Aftales bestemmelser skal ikke anses for at betyde, at vi giver afkald på den pågældende bestemmelse, og skal heller ikke have betydning for gyldigheden af Aftalen eller dele heraf eller vores ret til at håndhæve de enkelte bestemmelser i overensstemmelse med deres indhold.

12.4 Vores rettigheder og beføjelser i henhold til denne Aftale er kumulative og gælder i tillæg til og ikke i stedet for vores rettigheder og beføjelser i henhold til lovgivningen.

12.5 Alle aftaler, forpligtelser, erklæringer og indeståelser, som du påtager dig henholdsvis afgiver i kraft af denne Aftale, vil fortsat være gældende efter din tiltrædelse af denne Aftale og efter denne Aftales ophør.

12.6 Denne Aftale udgør den fulde aftale mellem dig og os vedrørende Aftalens genstand og træder i stedet for alle tidligere aftaler, der måtte være indgået.

 

Denne version af Aftalen er gældende fra